Luka Fažana

Luka Fažana je luka u kojoj su vezane brodice mještana.

U luci Fažana moguć je jednokratni vez na velikom gatu za brodice 2,50 m gaza. Gat je dužine 95 m širine 8,5 m.

Fažanski kanal je prolaz između otoka Brijuni i obale kopna od sponice: rt Barbariga – greben Kabula do spojnice: rt Proština – rt Peneda. Istočna obala kanala je kamenita i ispred nje su brojne plićine udaljene 200-400 m od obale. Ispred istočne obale otoka Veliki Brijun je plitko i puno plićina. U južnom dijelu kanala su otočići Sv. Jerolim i Kotež.

Vremenske prilike

Bura može puhati velikom brzinom; zbog ograničenog privjetrišta ne stvara valove koji ometaju plovidbu. Jaki NW vjetrovi uzrokuju jače valovito more, naručito u sjevernom dijelu kanala. U južnom dijelu kanala SE i SW vjetrovi uzrokuju jače valovito more.

Magla

Javlja se prosječno desetak dana u godini, naručito u zimskim mjesecima.

Morske struje

Stalna struja ima smjer NW, ali vjetrovi i morske mijene utječu na njezin smjer i brzinu. Tako za vrijeme plime (prema NW) brzina struje može biti do 1,5 čv, a ako pušu južni vjetrovi, i do 2 čv. Struja oseke ponekad je jača od stalne struje pa rezultirajuća struja ima smjer SE.

Grafički prikaz namjene - Fažana
Grafički prikaz pomorskog dobra - Fažana
Grafički prikaz pomorskog dobra - Valbandon