Pomorsko dobro i morske luke

  • ZAKON - o pomorskom dobru i morskim lukama(NN 158/03)
  • ZAKON - o izmjenama i dopunama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 141/06)

Morske luke 

  • PRAVILNIK - o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja, način plaćanja veza, uvjete korištenja, te određivanja maksimalne visine naknade i raspodjele prihoda (NN 94/07)
  • PRAVILNIK - o izmjeni Pravilnika o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnoh značaja, način plaćanja veza, uvjete korištenja, te određivanja maksimalne visine naknade i raspodjele prihoda (NN 79/08)