LUKA KRNICA

44°57´10.01"N   14°2´8.02"E

Ribarska lučica

ORGANIZACIJA LUKE

U luci Krnica su vezane brodice mještana. Sigurno je skrovište za male brodove po svim vjetrovima, osim po jugu – smjer JI.

Luka ima 196 vezova uz obalu i 15 na sidrištu.

Temeljem odredbi Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (Narodne novine, broj: 108/95 i 141/06), članka 3. stavka 2. Pravilnika o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama i na ostalim dijelovima unutrašnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske (Narodne novine, broj: 90/05 i 10/08 ), Pravilnika o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja, način plaćanja veza, uvjete korištenja, te određivanja maksimalne visine naknade i raspodjele prihoda (Narodne novine, broj: 94/07 ) te Pravilnika o redu u luci i uvjetima korištenja lučkog područja Lučke uprave Pula, Lučka uprava Pula donosi:

PRAVILNIK O REDU U LUCI KRNICA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom Lučka uprava Pula propisuje namjenu pojedinog dijela luke, postupak javljanja, načineuplovljavanja, pristajanja, vezivanja, premještanja, sidrenja i isplovljavanja pomorskih objekata, način kontrole nad obavljanjem tih radnji, te red i uvjete korištenja luke Krnica.Sastavni dio ovog Pravilnika je grafički prikaz korištenja morskog i kopnenog prostora luke Krnica.

Članak 2.

Luku javnog prometamože upotrebljavati svaka pravna i fizička osoba pod uvjetom da su ispunjene sve pretpostavke za tu uporabu, a naročito:1. da luka nije zakrčena,2. da se lučke radnje mogu obaviti u roku,3. da stoje na raspolaganju potrebni uređaji i mehanizacija i4. da se prihvate cijene lučkih pristojbi i naknade za ostale usluge, te red u luciodnosno uvjete koje donosi Lučke uprava Pula.

Članak 3.

Plovilima koji prevoze opasne terete ne dozvoljava se pristajanje i sidrenje u luci Krnica.Izuzetno za plovila iz prethodnog stavka, dozvolu za pristajanje i sidrenje izdaje Lučka uprava Pula, a uz suglasnost lučke kapetanije Pula.

II. NAMJENA LUKA

Članak 4.

Luka javnog prometa Krnica namijenjena je za pristajanje, sidrenje i zaštitu plovila do 400 GT odnosno plovila čiji je gaz do 3,50 metra, za ukrcaj, iskrcaj putnika i robe, te za ostale gospodarske djelatnosti koje su s ovim djelatnostima u međusobnoj gospodarskoj, prometnoj i tehnološkoj vezi.

Članak 5.

LukaKrnicapodijeljena jena dva dijela, i to: a)komunalni dio (molovi zaprivezivanjebrodica lokalnog stanovništva), b)operativni dio (asfaltirani plato za ukrcaj i iskrcaj gostiju s izletničkih brodova, te za iskrcaj ribe sa ribarskih brodova ili brodica).Morski prostor podijeljen je na sidrište (komunalni dio).

III. PLAN KORIŠTENJA POJEDINIH DIJELOVA LUKE

Članak 6.

Kopneni prostor obuhvaća:

-obalni pojas dužine 120m i širine 6m (Komunalni dio „W“);

-asfaltirani dio obale –širine 30m i dužine 12m (Operativna obala „N“);

-obalni pojas u dužini 140 m i širini do ruba parcele koji se nalazi na nasipanom dijelu morske obale (Komunalni dio-izvlačilište „NE“);

-obalni pojas u dužini 240 m i širini 6m (komunalni dio „E“);

-morski prostor, ukupne površine 48 352 m2 (Plovni putevi i sidrište).

 

                                  X                              Y                         Lat.                           Long.

A                4979219,20         5424108,80       44-57-12.430          14-2-16.986

B                4979098,00       5424110,00         44-57-8.504           14-2-17.107

C               4978997,20        5424179,00         44-57-5.265           14-2-20.309

D              4978996,60        5424353,40         44-57-5.313            14-2-28.266

Članak 7.

Shodno prethodnim člancima, dijelovi luke otvorene za javni promet Krnica, koriste se za navedene namjene. Čitav morski (sidrište) i kopneni dio luke (operativnu obalu,vezove, gatove), mogu koristiti isključivo plovila, koja imaju odobrenje Lučke uprave Pula ili godišnji ugovor o stalnom vezu.Lučka uprava Pula može iz razloga funkcionalne upotrebe operativnih obala i priveznih mjesta za plovila zatražiti od vlasnika plovnog objekta da istog premjesti na drugi vez.Ukoliko vlasnik nije dostupan odnosno ne udovolji zahtjevu iz stavka 3. Ovog članka, Lučka uprava Pula može premjestiti plovni objekt na trošak i rizik vlasnika uz suglasnost lučke kapetanije.

Članak 8.

Lučka uprava Pula, može privremeno odrediti korištenje pojedinih dijelova luke i za druge namjene, osim namjena utvrđenih ovim Pravilnikom ako je to neophodno potrebno i ako je to moguće s obzirom na prvenstveno pravo korištenja tih dijelova luka u namjenske svrhe.

IV. UPOTREBA OPERATIVNOG DIJELA LUKE

Članak 9.

Brodovi i brodice bez obzira na djelatnost koju obavljaju prilikom uplovljavanja u luku moraju radiovezom ili na drugi pogodan način zatražiti dopuštenje za uplovljavanje od Lučke uprave Pula.Izuzetno iz stavka 1. ovog članka dozvolu za uplovljavanje nisu dužni zatražiti sportski i ribarski brodovi i brodice, plovila koja obavljaju prijevoz putnika i taksi djelatnost te plovila koja imaju potpisani Ugovor o vezu ili o sidrištu u luci.

Članak 10.

Zapovjednici turističkih i izletničkih brodova i brodica dužni su se strogo pridržavati rasporeda korištenja obalekoje je odredila Lučka uprava Pula.

Članak 11.

Plovni objekat privezan na operativnom dijelu luke mora biti sposoban za manevriranje.Iznimno iz stavka 1. ovog članka tijelo Lučka uprava Pula uz suglasnost kapetanije može na zahtjev zapovjednika plovila odobriti popravak stroja u luci.Kad se ribarski brod nalazi u luci, na njemu se mora nalaziti najmanje jedan član posade.

Članak 12.

Privez i odvez plovila na čitavom dijelu operativne obale, gatova i na morskom dijelu vrši posada samog plovila, uz dopuštenje Lučkog nadzornika.

Članak 13.

Maksimalno vrijeme zadržavanja za potrebe ukrcaja i iskrcaja putnika na operativnoj obali je 30 minuta, a za potrebe iskrcaja ribe sat vremena. Nakon isteka vremena određenog za obavljanje ukrcaja i iskrcaja putnika ili ribe, započinje teći vrijeme za zaračunavanje ležarine. Ukoliko brod namjerava ostati određeno vrijeme u luci nakon završetka lučkih operacija, o istome mora obavijestiti Lučku upravu Pula.

Članak 14.

Svako plovilo koje je registrirano za prijevoz putnika ili robe dužno je odmah nakon privezivanja uz operativnu obalu započeti s ukrcavanjem odnosno iskrcavanjem pridržavajući se vremena određenog u članku 13. ovog Pravilnika i uobičajenih lučkih normi, odnosno lučkih uzanci.

Nakon završetka ukrcaja odnosno iskrcaja, plovilo je dužno odmah napustiti operativnu obalu.

Članak 15.

Brodovi koji obavljaju prijevoz putnika, dužni su na mjestima ukrcaja putnika izvjesiti svoj vozni red i cjenik prijevoza, uz suglasnost Lučke uprave Pula.

Članak 16.

U luci Krnica, brodovi i brodice vezuju se u pravilu na izgrađenim vezovima i sidrištima pod uvjetom da imaju sklopljen Ugovor o vezu sa Lučkom upravom Pula.

Članak 17.

Ribarski brodovi i brodicekad se nalaze na vezu u luci dužni su vrata širilice držati zatvorene tj. moraju biti unutar broda.

V. KORIŠTENJE VEZOVA U KOMUNALNIM DJELOVIMA LUKE

Članak 18.

Red prvenstva na dobivanje stalnog veza u komunalnom dijelu, uređen je odredbom članka 5. Pravilnika o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja, način plaćanja veza, uvjete korištenja, te određivanja maksimalne visine naknade i raspodjele prihoda (Narodne novine, broj: 94/07) (dalje: Pravilnik o kriterijima), a ovim Pravilnikom u okviru uređenja navedene odredbe Pravilnika o kriterijima dodatno se razrađuju pojedini elementi reda prvenstva u luci Krnica.

Članak 19.

Lučka uprava Pula u skladu s ovim Pravilnikom i uređenom namjenom lučkog područja u komunalnom dijelu, grupira vezove prema namjeni i dužini plovila, kako na privezištima tako i na sidrištima.U okvirima grupiranja vezova iz stavka 1. ovog članka red prvenstva na sklapanje ugovora o stalnom vezu ostvaruju vlasnici plovila po redu sukcesivno, kako je to uređeno u članku 5. Pravilnika o kriterijima.U komunalnom dijelu luke, u kojem su vezovi grupirani prema dužini i namjeni plovila, sklapati će se ugovori isključivo s vlasnicima plovila određene namjene prema članku 5. Pravilnika o kriterijima.

Članak 20.

Lučka uprava Pula svake godine raspisuje javni poziv kojim poziva sve vlasnike plovila, koji temeljem odredbe članka 5. Pravilnika o kriterijima, mogu ostvariti pravo na sklapanje ugovora o vezu u komunalnom dijelu luke, da podnesu zahtjeve za sklapanje ugovora o vezu za sljedeću kalendarsku godinu. Pravo prvenstva pri dodjeli veza u komunalnom dijelu, imaju po skupinama sukcesivno:1. vlasnici broda/brodice koji imaju prebivalište ili sjedište na području Općine Marčana, i plovilo je upisano pri lučkoj kapetaniji Pula, u svrhu obavljanja gospodarske djelatnosti posebice za ribarstvo ili prijevoz putnika.2. vlasnici plovila koji imaju prebivalište na području Općine Marčana, i brod/brodica je upisan pri lučkoj kapetaniji Pula, u svrhu sporta i razonode.3. vlasnici brodova/brodica čije plovilo pretežito boravi na tom području i upisano je na području Lučke kapetanije Pula. Prilikom dodjele pojedinog veza na komunalnom dijelu luke, Lučka uprava Pula, određuje raspored plovila prema dužini i namjeni, te ista prema tim kriterijima i grupira. Za višak nezbrinutih plovila , formirati će se lista čekanja za dodjelu veza, za koju opet vrijede gore navedeni kriteriji, a plovila će se zbrinuti, ovisno o kapacitetu, na komunalnom sidrištu. Lučka uprava Pula zadržava pravo i zakonsku obvezu preraspodjele plovila prema dužini i namjeni. Svako plovilo koje ispuni kriterije i ostvari pravo na vez, mora se prilikom zaključenja Ugovora, vezati na dodijeljeno mjesto, radi primopredaje veza, što je uvjet za sklapanje Ugovora.

 

Ukoliko vlasnik plovila ne namjerava koristiti vez duže od 30 dana, dužan je o tome i o datumu povratka, obavijestiti Lučku upravu Pula, te će se vez za to razdoblje, privremeno dodijeliti na korištenje plovilu s liste čekanja.Ukoliko se primarni korisnik, odluči vratiti ranije, dužan je o toj namjeri obavijestiti Lučku upravu Pula, kako bi se vez pravovremeno oslobodio.

Članak 21.

Korisnici komunalnog dijela Luke moraju:

-zaštititi svoje plovilo na način da ne oštećuje druga plovila, te objekte i uređaje u Luci (bokobranima i sličnim napravama), te jaram za vesla držati u brodu;

-se uzdržavati od svih radnji uslijed kojih bi moglo nastati onečišćenje lučkog područja, oštećenje uređaja i naprava za vez iobjekata lučke podgradnje i nadgradnje;

-obavijestiti Lučku upravu Pula o promjeni adrese svog prebivališta u roku od petnaest dana od dana izvršene promjene.

Korisnicima vezova u komunalnom dijelu Luke izričito se zabranjuje ustupati svoj vez trećima, niti na njega vezivati druga plovila, bez suglasnosti Lučke uprave Pula. Korisnici veza ili mjesta na sidrištu ne smiju zauzimati, mijenjati ili preuređivati vez koji koriste, bez suglasnosti Lučke uprave Pula.

Članak 22.

U komunalnom dijelu luke cijena je 100 kn po nedjeljivom dužnom metru. Ribari profesionalci, i prijevoznici putnika plaćaju iznos umanjen za 50%. Korisnici komunalnog sidrišta plaćaju iznos umanjen za 50%. Cijene ostalih usluga odredit će se posebnim cjenikom.

VI. ČIŠĆENJE, IZVLAČENJE IDRŽANJE PLOVILA

Članak 23.

U luci je zabranjeno:

-vršiti radnje kojima se onemogućava pristup napravama za privez;

-samoinicijativno premještati, mijenjati i uklanjati vezove, sidra i uređaje drugog plovnog objekta;

-vezivati plovne objekte za plovidbene i druge oznake, naprave i uređaje koji nisu namijenjeni za privez i kretati se po njima;

-samoinicijativno ineovlašteno postavljati, premještati, mijenjati, uklanjati ili oštećivati plovidbene i druge oznake ili naprave za privez;

-opterećivati operativne obale teškim vozilima, smještanjem teških predmeta preko dopuštenog opterećenja, zabijati u obalu klinove, grede i sl., te dizati kamenje s obalnih zidova obavljati bilo koju drugu radnju kojom se nanosi šteta operativnim obalama;

-zavarivati, ložiti vatru na otvorenom ognjištu na obali ili na plovnom objektu i na napravama za privez;

-čistiti i strugati i bojati nadvodni ili podvodni dio oplate plovnog objekta;-zagađivati zrak ispuštanjem prašine, dima i drugih plinova iznad dozvoljenih količina utvrđenih posebnim propisima;

-držati u pogonu brodski propeler, osim zbog obavljanja potrebnog manevra broda,

-kupati se, roniti, glisirati, jedriti na dasci, vući ili učiti skijanje na vodi;-na istezalištu držati brodicu ili jahtu na kojoj se ne obavljaju radovi, držati bilo kakav materijal;

-obavljati na plovnom objektu radove popravka i rekonstrukcije oplate, palube, opreme i stroja izvan uobičajenih poslova;

-spaljivanje otpada na plovnom objektu;

-vršiti radnje kojima bi se ugrozila sigurnost plovidbe, ljudskih života i okoliša.

-radnje iz točaka ovog članka zabranjeno je obavljati i na sidrištu luke.

 

Članak 24.

Ribolov, športske i druge aktivnosti mogu se obavljati u luci samo u organiziranoj formi na osnovi odobrenja Lučke uprave Pula i uz prethodnu suglasnost nadležnih tijela.

Članak 25.

Čišćenje i održavanje plovila može se u luci Krnica,obavljati isključivo na osnovi odobrenja Lučke uprave Pula i to na određenom mjestu, na određeni način i u određeno vrijeme, prema rasporedu kojeg provodi Lučka uprava Pula.Vlasnik plovila je dužan obavijestiti Lučku upravu Pula, o čišćenju broda radi prihvata otpadaka nastalih prilikom čišćenja.

Članak 26.

Prihvat otpadnog ulja i otpadaka s plovila obavlja se u luci na strogo određenim i opremljenim mjestima za te namjene.

Članak 27.

U luci se ne mogu obavljati radovi na brodovima i brodicama koji se po prirodi posla obavljaju u brodogradilištima.

Članak 28.

Izuzetno plovila se mogu na lučkom području u luci izvlačiti na za to uređenom prostoru odnosno posebno označenim prostorima,a radi obavljanja jednostavnih i kratkih popravka.

Članak 29.

Nasukani, neupotrebljivi ili potonuli brod ili brodica kao i brodovi i brodice u raspremi ne mogu se držati u luci.Iznimno od odredbe iz prethodnog stavka Lučka uprava Pula može odobriti, u opravdanim slučajevima, privremeno držanje tih plovila u luci uz suglasnost nadležnih tijela.Po nalogu Lučke kapetanije ili Lučke uprave, potonulo ili napušteno plovilo ili drugi predmet, kao i plovilo koje neovlašteno boravi u luci (bez zaključenog Ugovora o vezu), Lučka uprava Pula će predmetno plovilo/predmet premjestiti iz luke na mjesto koje se odredi, na rizik, trošak i teret vlasnika plovila ili predmeta.

VII. KORIŠTENJE OBALNOG POJASA

Članak 30.

Rubniprostoru luci Krnica, u zakonski određenoj širini, te gatovi i lukobrani moraju biti, u pravilu, stalno slobodni.Iznimno od odredbe prethodnog stavka dozvoljava se korištenje rubnog i šireg obalnog prostora u luci, radi ukrcavanja i iskrcavanja putnika i robe i pod uvjetom da nije ugrožena sigurnostprolaza.Strogo je zabranjeno prometovanje i parkiranje vozilima uz rubni obalni pojas.

Članak 31.

Privremeno deponiranje robe (ribarskih sanduka, mreža, ribarskog alata i druge robe) dozvoljeno je na dijelu luke predviđenom za ukrcavanje odnosno iskrcavanje robe, a najduže do 4 sata nakon iskrcaja odnosno prije ukrcaja te robe.

Članak 32.

Na asfaltiranom dijelu operativne obale dozvoljeno je krpanje i sušenje ribarskih mreža, uz prethodnu najavu Lučkoj upravi Pula, ali na način da se ne ometa promet vozila koja prevoze ulov. Krpanje i sušenje ribarskih mreža mora se podesiti tako da na operativnim dijelovima obale ne ometa ukrcavanje i iskrcavanje putnika i robe.Odmah nakon čišćenja, krpanja i sušenja ribarskih mreža i ostalog, osobe koje obavljaju te radnje dužne su temeljito očistiti korišteni dio obale i vratiti ga u prvobitno stanje. Za vrijeme i nakon čišćenja ribarskih mreža i ostalog ribolovnog alata zabranjeno je bacanje otpada u more.

Članak 33.

U periodu od 01. lipnja do 30. rujna, radi turističke sezone zabranjeno je svako obavljanje poslova, krpanja i sušenja ribarskih mreža na operativnom dijelu luke.

Članak 34.

Prijevoznim sredstvima koja iz luke ili u luku prevoze robu dozvoljava se zadržavanje na obalnom prostoru samo za vrijeme obavljanja operacije iskrcaja i ukrcaja robe.

Članak 35.

Postavljanje propagandnih panoa na obalnom prostoru luke nije dozvoljeno bez odobrenja Lučke uprave Pula.

Članak 36.

Opskrba broda ili brodice pogonskim gorivom u luci može se odvijati temeljem odobrenja Lučke uprave Pula, a samo na sjevernom dijelu betonskog platoa.

VIII. SLUŽBENE OSOBE

Članak 37.

Službena osoba (lučki nadzornik Lučke uprave Pula) obavlja poslove u skladu sa zakonom i ovim Pravilnikom, dužna je pri vršenju svoje dužnosti nositi službenu odoru.

Članak 38.

Nadzor nad provođenjem odredbi ovog Pravilnika koje se odnose na plovidbu, pristajanje, privezivanje, odvezivanje i sidrenje pomorskih objekata, ukrcavanje i iskrcavanje putnika i tereta, održavanje ostalih djelatnosti na lučkom području, održavanje čistoće obala i mora od onečišćenja korisnika, te nadzor nad postrojenjima, uređajima i napravama smještenih u lukama, provodi Lučka uprava Pula.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 39.

Za rješavanje pitanja koja nisu obuhvaćena ovim Pravilnikom primjenjivat će se pozitivni zakonski i podzakonski akti i uzance u pomorstvu Republike Hrvatske.

Članak 40.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o redu u lukama i uvjetima korištenje luka za javni promet na području Lučke uprave Pula od 2006. godine.

Članak 41.

Izmjene i dopune ovog Pravilnika vrše se po postupku propisanom za njegovo donošenje.

PREDSJEDNIKUPRAVNOG VIJEĆA__________________________Anton Peruško

Objavljen: 02.06.2011. Stupio na snagu: 10.06.2011.